Регламент оцінювання з дисципліни "Судова медицина" та "Судова медицина. Медичне право України"

Методи та критерії оцінювання. Критерії оцінювання

Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:

Шкала оціню­вання ECTS

Визначення

Чотирибальна національна шкала оцінювання

Рейтингова бальна

шкала оцінювання

А

Відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5 (відмінно)

170<RD<200

В

Вище середнього рівня з кількома помилками

4 (добре)

150 <RD <169,9

С

В загальному правильна робота з певною кількістю помилок

 

140<RD<149,9

D

Непогано, але з незначною кількістю недоліків

3 (задовільно)

130 <RD<139,9

Е

Виконання задовольняє мінімальні критерії

 

 

120<RD<129,9

FX

Можливе повторне складання

2 (незадовільно)

100 <RD<119,9

F

Необхідний повторний курс з навчальної дисципліни

 

 

0<RD<99,9

Методи поточного формативного оцінювання

За навчальною дисципліною передбачені такі методи поточного формативного оцінювання: опитування у формі «мозковий штурм» та усні коментарі викладача за його результатами, настанови викладачів в процесі виконання проведення практичного завдання, самооцінювання поточного тестування, обговорення та взаємооцінювання студентами виконаних практичних завдань, захист презентацій та реферативних оглядів.

Методи підсумкового сумативного оцінювання

Оцінювання протягом семестру проводиться у формі усних та письмових опитувань (М1), перевірки письмових робіт (М2), індивідуальних презентацій (М3), реферату (М4). Всі роботи повинні бути виконані самостійно. Індивідуальні завдання: схожі між собою, скопійовані з інтернету, переписані з підручників і лекцій будуть відхилені.

Оцінка студента формується таким чином:

  1. Опитування студентів – 38 балів.
  2. Тестування – 14 балів.
  3. Мультимедійна презентація (виконання, презентація, захист) - 14 балів.
  4. Реферати (написання та захист) – 14 балів.
  5. 4 контрольні роботи (тести) – 40 балів (по 10 балів кожна).

Форма підсумкового контролю – диференційований залік – 80 балів.

 

Регламент оцінювання з дисципліни "Секційний курс"

Методи та критерії оцінювання

З метою забеспечення навчального процесу, систематичності засвоєння навчального матеріалу, встановлення зворотного зв'язку з кожним студентом, своєчасного контролю та корегування навчально-виховного процесу, підвищення мотивації, зменшення пропусків навчальних занять, відповідальності студентів за результати навчальної діяльності успішність кожного студента з секційного курсу оцінюється за рейтинговою шкалою. У медичному інституті СумДУ встановлено, що максимальна кількість балів RD, яку студент може отримати з дисципліни, дорівнює 200. З них 60% (120 балів) становить поточне оцінювання знань, 40% (80 балів) – підсумковий контроль.

На кожному занятті за поточну навчальну діяльність студент отримує оцінки за теоретичну підготовку і практичну роботу в класі, причому вага кожної оцінки певного типу (у балах) в усіх заняттях є неоднаковою.Теоретична підготовка перевіряється шляхом тестування та опитування. Практична робота - шляхом оцінювання практичних навичок і вмінь. Оцінювання знань студентів на практичних заняттях проводиться за традиційною системою (від 2 до 5), що відповідає певній кількості балів на конкретному занятті.

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ТА ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ

 

ПОТОЧНІ ЗАНЯТТЯ (1,4)

Комп’ютерне тестування

Практична підготовка

Загальна кількість

Оцінка

бали

%

Оцінка

бали

%

Оцінка

бали

%

5

8,0

40,0

5

12,0

60,0

5

20,0

100

4

6,4

32,0

4

9,6

48,0

4

16,0

80

3

4,8

24,0

3

7,2

36,0

3

12,0

60

 

ПОТОЧНІ ЗАНЯТТЯ (2,3)

Комп’ютерне тестування

Практична підготовка

Загальна кількість

Оцінка

бали

%

Оцінка

бали

%

Оцінка

бали

%

5

15,0

37,5

5

25,0

62,5

5

40,0

100

4

12,0

30,0

4

20,0

50,0

4

32,0

80

3

9,0

22,5

3

15,0

37,5

3

24,0

60

 

Підсумкове заняття проводиться по завершенню вивчення всіх тем дисципліни на останньому занятті.

До підсумкового заняття допускають студентів, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою (не мають пропущених занять) та при вивчені дисципліни набрали не менше 72 бали.

На підсумковий модульний контроль виносять найбільш важливі питання навчального матеріалу, в тому числі обов’язково із тих тем, які студенти  вивчали самостійно під час самостійної роботи. Форма проведення підсумкового заняття є стандартизованою і включає контроль теоретичної і практичної підготовки.

Максимальна кількість балів підсумкового модульного заняття дорівнює 80. Воно вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 48 балів.

Оцінювання знань студентів на підсумкового занятті проводиться за традиційною системою (від 2 до 5), що відповідає певній кількості балів.

ПІДСУМКОВЕ ЗАНЯТТЯ

Оцінка

Комп’ютерне тестування

 

Формулювання патологоанатоміч-ного діагнозу

Формулювання лікарського свідоцтва про смерть

Теорія

Біопсійне досліджен-

ня

Загальна кількість балів

бали

%

бали

%

бали

%

бали

%

бали

%

бали

%

«5»

15

18,75

30

37,5

10,0

12,5

15

18,75

10,0

12,5

80,0

100

«4»

12

15,0

24

30,0

8,0

10,0

12

15,0

8,0

10,0

64,0

80

«3»

9

11,25

18

22,5

6,0

7,5

9

11,25

6,0

7,5

48,0

60

 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА З ДИСЦИПЛІНИ

Поточна

успішність

Підсумковий

контроль

Разом

за модуль

«5» – 108-120 б.

«5» – 68-80 б.

«5» – 170-200  б.

«4» – 90-107 б.

«4» – 56-67,96 б.

«4» – 140-169,9 б.

«3» – 72-106 б.

«3» – 48-55,96 б.

«3» – 120-139,9 б.

«2» – менше 72 б.

«2» – менше 48 б.

«2» – менше 119,9 б.

 

Регламент оцінювання з дисципліни "Патоморфологія"

Методи та критерії оцінювання

ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ.

ПОТОЧНА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей з кожної теми. При засвоєнні матеріалів модулю студенту за кожне практичне заняття присвоюється максимум 5 балів (оцінка виставляється в традиційній 4 бальній системі оцінювання: «відмінно», «добре», «задовільно» та «незадовільно».). Студент отримуєоцінку за теоретичнувідповідь за темою заняття, практичну роботу на занятті (аналіз та трактування макро- та мікроскопічних змін клітин, тканин, органів та систем при тих чи інших патологічних процесах), складання проміжного комп’ютерного тестування. Наприкінці навчального року обраховується середнє арифметичне успішності студента.Оцінювання ПНД студентів проводять комплексно з використанням стандартизованих засобів контролю знань, що дозволяє оцінити як теоретичні знання, так і практичні навички: оцінюють вихідні знання студентів із теми, розглядають теоретичний матеріал із використанням наочного матеріалу – препаратів, а наприкінці заняття з’ясовують ступінь засвоєння студентами навчального матеріалу шляхом вирішення ситуаційних задач. 

Підсумковий бал за (ПНД) та підсумкове заняття (ПЗ) визначається як середнє арифметичне традиційних оцінок за кожне заняття та ПЗ, округлене до 2-х знаків після коми та перераховується у багатобальну шкалу за таблицею №1.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО ЗАНЯТТЯ:

1. Вирішення пакету тестових завдань за змістом навчального матеріалу, який включає наступне: - базові тестові завдання з дисципліни, які охоплюють зміст навчального матеріалу підсумкового заняття відповідно до РНПД у кількості не менше 20 тестів (для дисциплін, які входять до складу ЛІІ «Крок» – відкрита база тестових завдань ЛІІ «Крок». Критерій оцінювання – 90,0 % вірно вирішених завдань; «склав» або «не склав»);

2. Оцінювання освоєння практичних навичок (критерії оцінювання – «виконав» або «не виконав»);

3. Під час оцінювання знань студента з теоретичних  питань, що входять до даного підсумкового заняття (ПЗ) студенту виставляється традиційна оцінка, яка конвертується у багатобальну шкалу разом з оцінками за ПНД (таблиця 1).

Підсумковий контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем «Загальної» чи «Спеціальної» патоморфології на останньому контрольному занятті відповідного семестру. До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали повний обсяг навчальної діяльності за рік, передбачений навчальною програмою, або при вивченні розділу набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового контролю стандартизована і включає контроль теоретичної і практичної підготовки. Конкретні форми підсумкового контролю з «Патоморфології» визначаються у робочій навчальній програмі.

Виставлені за традиційною шкалою оцінки конвертуються у бали згідно шкали перерахунку традиційних оцінок (середній бал з точністю до сотих) у рейтингові бали.

блиця 1

Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у багатобальну шкалу

 

4-бальна шкала

 

200-бальна шкала

4-бальна шкала

 

200-бальна шкала

 

4-бальна шкала

 

200-бальна шкала

 

5

120

4,29

103

3,58

86

4,95

119

4,25

102

3,54

85

4,91

118

4,20

101

3,49

84

4,87

117

4,16

100

3,45

83

4,83

116

4,12

99

3,41

82

4,79

115

4,08

98

3,37

81

4,75

114

4,04

97

3,33

80

4,70

113

3,99

96

3,29

79

4,66

112

3,95

95

3,25

78

4,62

111

3,91

94

3,20

77

4,58

110

3,87

93

3,16

76

4,54

109

3,83

92

3,12

75

4,50

108

3,79

91

3,08

74

4,45

107

3,74

90

3,04

73

4,41

106

3,70

89

3

72

4,37

105

3,66

88

Менше 3

Недостатньо

4,33

104

3,62

87

 

ІСПИТ

Іспит з дисципліни – це процес, протягом якого перевіряються отримані за курс (семестр):

- рівень теоретичних знань;

- практичні навички;

- розвиток творчого мислення;

- навички самостійної роботи;

- компетенції – вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх у вирішенні практичних завдань.

Для проведення іспиту встановлюється розклад сесії, затверджений ректором ВНЗ, із зазначенням конкретних дат складання іспитів, які відведені за межі семестру.

Якщо іспит не складено, встановлюються дати перескладання під час канікул, до початку наступного семестру.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ІСПИТУ:

Кафедра з урахуванням належності до професійної підготовки затверджує методику проведення іспиту та затверджує її у робочій навчальній програмі з дисципліни в установленому порядку. Мінімальна кількість балів, яку має набрати студент для допуску до іспиту– 72бали.

1. Вирішення пакету тестових завдань рекомендується проводити на останньому або передостанньому занятті в семестрі, який включає базові (якірні) тестові завдання ЛІІ у кількості не менше 20 тестів.Критерій оцінювання – 90% вірно вирішених завдань, «склав - не склав».

2. Оцінювання засвоєння практичних навичок та теоретичних знань за всіма темами дисципліни в день іспиту Оцінювання теоретичних знань, якщо практичні навички оцінюються  за критеріями «виконав», «не виконав».

3. Завдання з практичної та професійної підготовки, що відображають уміння та навички під час вивчення макро- мікропрепаратів визначені в переліку робочої навчальної програми  дисципліни (РНПД) та ОКХ спеціальності.

Оцінювання теоретичних знань проводяться за складеними на кафедрі білетами, які включають усі теми дисципліни (таблиця 2).

 

Таблиця 2

Критерії оцінювання теоретичних знань під час іспиту

Кількість питань

«5»

«4»

«3»

Усна відповідь за білетами, які включають теоретичну частину дисципліни, характеристику змін в мікро- та макропрепаратах .

1

25

20

15

2

25

20

15

Мікропрепарат

15

12

9

Макропрепарат

15

12

9

 

80

64

48

 

 

ОЦІНЮВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ СТУДЕНТА

На засіданні кафедри затверджено перелік індивідуальних завдань (участь з доповідями в студентських конференціях, профільних олімпіадах, підготовка аналітичних оглядів з презентаціями з перевіркою на плагіат) з визначенням кількості балів за їх виконання, які можуть додаватись, як заохочувальні (не більше 10).

Бали за індивідуальні завдання одноразово нараховуються студентові тільки комісійно (комісія – зав. кафедри, завуч, викладач групи) лише за умов успішного їх виконання та захисту. В жодному разі загальна сума балів за ПНД не може перевищувати 120 балів.

 

ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється при підсумковому контроліта іспиті.

 

ТЕХНОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалою ECTS та за чотирибальною (традиційною) шкалою.

Бали з дисциплін незалежно конвертуються як у шкалу ECTS, так і у чотирибальну шкалу. Бали шкали ECTS у чотирибальну шкалу не конвертуються і навпаки.

Оцінювання результатів вивчення дисциплін проводиться безпосередньо під час  іспиту. Оцінка з дисципліни визначається як сума балів за ПНД та іспиту і становить min– 120 до max– 200.Відповідність оцінок за 200 бальною шкалою, чотирибальною (національною) шкалою та шкалою ЄСТSнаведена у таблиці 3.

 

Таблиця 3.

Відповідність оцінок за 200 бальною шкалою,

чотирибальною (національною) шкалою та шкалою ЄСТSпо СУМДУ

 

Оцінка

за 200 бальною шкалою

Оцінка за

чотирибальною(національною) шкалою

Оцінка за шкалою ECTS

170-200

Відмінно

А

160-169

Добре

В

140-159

Добре

С

130-139

Задовільно

D

120–129

Задовільно

E

Менше 120

Незадовільно

F, Fx

 

 

Оцінки з дисципліни «FX», «F» («2») виставляються студентам, яким не зараховано хоча б один розділ з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка «FX» виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового контролю за затвердженим графіком (але не пізніше початку наступного семестру). Повторне складання підсумкового контролю дозволяється не більше двох разів.

Оцінка «F» виставляється студентам, які відвідали усі аудиторні заняття, але не набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового контролю. Ця категорія студентів має право на повторне вивчення  розділу чи предмету в цілому.

Навчально-методичні матеріали

Розклад занять на кафедрі патологічної анатомії на осінній семестр 2020-2021 н.р. - завантажити

Графік відробок та консультацій викладачами кафедри на осінній семестр 2020-2021 н.р. - завантажити

 

Плани практичних занять та лекцій:

План лекцій з патоморфои логії для студентів 3-го курсу на осінній семестр 2020-2021 н.р. - завантажити

План практичних занять з патоморфології для студентів 3-го курсу на осінній семестр 2020-2021 н.р. - завантажити

План лекцій з патоморфології для студентів ПД.м 801-802 на осінній семестр 2020-2021 н.р. - завантажити

План практичних занять з патоморфології для студентів ПД.м 801-802 на осінній семестр 2020-2021 н.р. - завантажити

План лекцій з патоморфології  для студентів стоматологічного факультету на осінній семестр 2020-2021 н.р. - завантажити

План практичних занять з патоморфології  для студентів стоматологічного факультету на осінній семестр 2020-2021 н.р. - завантажити

План лекцій з судової медицини та медичного правознавства на осінній семестр 2020-2021 н.р. - завантажити

План практичних занять з судової медицини та медичного правознавства на осінній семестр 2020-2021 н.р. - завантажити

План практичних занять з біопсійно-секційного курсу на осінній семестр 2020-2021 н.р. - завантажити

 

Робочі програми:

Робоча програма з дисципліни "Судова медицина", освітня програма "Медичне право" для студентів спеціальності "081 Право" - завантажити

Робоча програма з дисципліни "Судова медицина. Медичне право України", освітня програма "Медицина" для студентів спеціальності "8.222.00.06 Медицина" - завантажити

Робоча програма з дисципліни "Судова медицина. Медичне право України", освітня програма "Медицина" для студентів спеціальності "8.228.00.01 Педіатрія" - завантажити

Робоча програма з дисципліни "Судова медицина. Медичне право України", освітня програма "Медицина" для студентів спеціальності "8.221.00.01 Стоматологія" - завантажити

Робоча програма з дисципліни "Патоморфологія", освітня програма "222 Медицина" для студентів спеціальності "Медицина" - завантажити

Робоча програма з дисципліни "Патоморфологія", освітня програма "222 Медицина" для студентів спеціальності "Педіатрія" - завантажити

Робоча програма з дисципліни "Патоморфологія", освітня програма "222 Медицина" для студентів спеціальності "221 Стоматологія" - завантажити

Робоча програма з дисципліни "Секційний курс", освітня програма "222 Медицина" для студентів спеціальності "Медицина" - завантажити

Робоча програма з дисципліни "Секційний курс", освітня програма "222 Медицина" для студентів спеціальності "Педіатрія" - завантажити

Робоча програма з дисципліни "Секційний курс", освітня програма "222 Медицина" для студентів спеціальності "221 Стоматологія" - завантажити

Силабус навчальної дисципліни "Судова медицина" для студентів спеціальності "081 Право" - українською

Силабус навчальної дисципліни "Судова медицина. Медичне право України" для студентів спеціалності "Медицина" - українською, англійською

Силабус навчальної дисципліни "Судова медицина. Медичне право України" для студентів спеціальності "Педіатрія" - українськоюанглійською

Силабус навчальної дисципліни "Судова медицина. Медичне право України" для студентів спеціальності "Стоматологія" - українськоюанглійською

Силабус навчальної дисципліни "Патоморфологія" для студентів спеціальності "Медицина" - українськоюанглійськоюросійською

 

Силабус навчальної дисципліни "Патоморфологія" для студентів спеціальності "Педіатрія" - українською, російською

Силабус навчальної дисципліни "Патоморфологія" для студентів спеціальності "Стоматологія" - українськоюанглійською,російською

Силабус навчальної дисципліни "Секційний курс" для студентів спеціальності "Медицина" - українськоюанглійськоюросійською

Силабус навчальної дисципліни "Секційний курс" для студентів спеціальності "Педіатрія" - українською, російською

Силабус навчальної дисципліни "Секційний курс" для студентів спеціальності "Стоматологія" - українською, російською

 

Інша інформація:

Відомості стосовно викладачів, які зайняті у забезпеченні англомовного навчання - завантажити